Ochrana osobných udajov

Úvod Ako nakupovať?Ochrana osobných udajov

    

Vážený zákazník,
aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

Obchodné meno:    Štefan Haviar       
Sídlo:        Pružina 315       
DIČ:      1020514572       
Zastúpená:    Štefan Haviar        
IČ DPH:    SK1020514572        
IČO:      32890541       
Registrácia:    zapísaný v OR Okresný úrad Považská Bystrica
číslo živnostenského registra: 306-6140      
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
2. Aké osobné údaje spracúvame?
Eshop
Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel.č., email
Evidencia reklamácií
Aby sme mohli vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.
Marketing
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel.č., IP adresa, cookies.
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, údaje o objednávkach, tel.č. a email.
3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Eshop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.
Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.
Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové a reklamné učely.
Cookies
S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode (e-shop) alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov .
Vernostný program
Na vernostnom programe pracujeme, zatiaľ nie je spustený.
Keď bude funkčný s vašim súhlasom , budeme spracúvať vaše osobné údaje aj za účelom vašej registrácie do vernostného programu.
4. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušnej kolonky vo formulári
5. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať:
zaslaním oznámenia na email info@bikeservis.sk
zaslaním oznámenia poštou na adresu: Štefan Haviar Pružina 315, 018 22
6. Komu vaše údaje poskytujeme?
Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi.
V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona dopravcovi a dodávateľovi.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje externej účtovníckej spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu .
7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely a vo vernostnom programe dokým svoj súhlas neodvoláte.
8. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.
9. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@bikeservis.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v administrácii web stránky. Web stránka je zložená na serveri spoločnosti EuroNET Slovakia s.r.o. . Ďalej vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom makretingových nástrojov ako Google Analytics.
11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ prijal politiku silných hesiel. Pracovné počítače sú chránené antivírovým programom Microsoft Defender. Osobné údaje spracúvané prostredníctvom internetového obchodu sú šifrované. Osobné údaje uložené v administrácii web stránky sú chránené pred tretími osobami.
12. Aké máte práva?
Právo na prístup k údajom
Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:
nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania profilu zákazníka,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
13. Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
zaslaním oznámenia na email info@bikeservis.sk
zaslaním oznámenia poštou na adresu Štefan Haviar Pružina 315, 018 22
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
14. Záverečné ustanovenia
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
Haviar Štefan.

Copyright 2022 - 2024 © mtb