Reklamačný poriadok

Úvod Informácie Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho. Definície v obchodných podmienkach predávajúceho sa vzťahujú aj na tento reklamačný poriadok.
Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.
Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je podnikateľom sa riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom Obchodným zákonníkom.

Základné podmienky reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
Ak si spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, musí kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese info@bikeservis.sk , písomne, alebo na inom trvanlivom nosiči na adrese Štefan Haviar Pružina 315, 018 22 , alebo v kamennej predajni Bikeservis Štúrova 34, 017 01 Považská Bystrica.

Do správy je kupujúci povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar.

Informácie o reklamovanom tovare môže spotrebiteľ uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii na eshope a následne tento zaslať spolu s kópiou faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar predávajúcemu poštou alebo na e-mail uvedený vyššie.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci spotrebiteľovi ihneď doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie.


Reklamovaný tovar musí kupujúci zaslať do predajne predávajúceho na adresu kamennej predajne: Bikeservis Štúrova 34, 017 01 Považská Bystrica . Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi.

Všetky reklamácie uplatnené v zákonnej záručnej dobe musia vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ato jedným so zákonom ustanovených spôsobov, a bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie bezplatne,


Lehota pre uplatnenie reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim 
Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.
Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

Odstrániteľné vady

Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita výrobku, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.
Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.
Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať:
výmenu tovaru za nový a bezchybný,
odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické...), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

Prevencia a predchádzanie škodám na tovare

Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.
Pred použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

Reklamácia tovaru

V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.
Reklamovaný tovar musí kupujúci zaslať do kamennej predajne predávajúceho na adresu: Bikeservis Štúrova 34, 017 01 Považská Bystrica
Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho.


Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bikeservis.sk), alebo poštou na adresu Štefan Haviar Pružina 315, 018 22
ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej

 republiky je dostupný na :

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

 

V prípade, že máte pochybnosti o správnosti vyriešení vašej reklamácie, môžete sa obrátit na

orgán dozoru alebo dohľadu nad nami:

Slovanská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát  SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

TrenčínZáverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.12.2017.

Copyright 2022 - 2024 © mtb